Prace pilarskie.

Prowadzimy następujące prace przy drzewostanie

- wycinka drzew i krzewów;
- utylizacja i zrębkowanie gałęzi
- wywóz zrębków i drewna
- usuwanie karpin (pni z korzeniami)
 

Ww. prace wykonujemy na prywatnych posesjach, w obrębie nieruchomości przemysłowych, na terenach otwartych, w tym wzdłuż pasów drogowych i w obrysie rowów melioracyjnych.

 

Obca nam jest młodzieńcza brawura i tak zgubna w tej profesji rutyna, prace wykonujemy w sposób przemyślany, zgodnie ze sztuką drwalską, bez uszczerbku dla mienia klienta i osób postronnych oraz bez narażania czyjegokolwiek zdrowia i życia.

 

Wycenę prac przedstawiamy po oględzinach przedmiotowego drzewostanu i terenu wycinki oraz po ustaleniu zakresu prac do powierzenia.

 

Po akceptacji naszej oferty przez klienta, wykonania prac podejmujemy się tylko i wyłącznie w sytuacji gdy klient posiada aktualną pisemną zgodę na wycinkę od odpowiedniej komórki miejscowego właściwego urzędu (miasta/gminy).